☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejska Biblioteka Publiczna - BIP ARCHIWALNY

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Regulamin    organizacyjny    opracowano    na    podstawie   §  12   Statutu Miejskiej    Biblioteki   Publicznej   w   Szczytnie     nadanego   uchwałą Nr XVII/213/00   Rady     Miejskiej    w   Szczytnie  z  dnia  2 czerwca 2000 r.w sprawie nadania  Statutu  Miejskiej  Biblioteki w Szczytnie.

2.Miejska  Biblioteka  Publiczna realizuje  na terenie miasta Szczytno zadania  statutowe  wynikające z ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach   ( Dz. U. Nr. 85, poz. 539 ze zm. ),  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( Dz. U. Z 2001r. Nr 13, poz. 123 ), przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz  uchwał Rady  Miejskiej  Szczytna, uchwał Zarządu Miasta oraz  zawartych  porozumień.

3.Miejska Biblioteka   Publiczna jest  samorządową  instytucją  kultury miasta Szczytno. Organem   sprawującym  nadzór nad  jej   działalnością jest Zarząd  Miasta  Szczytno.

4.Regulamin  organizacyjny  Miejskiej   Biblioteki   Publicznej   zwany   dalej      

    “regulaminem”  określa:

1)strukturę  organizacyjną  Biblioteki,

2)zasady  kierowania  Biblioteką,

3)podział      zadań      pomiędzy      osoby      zajmujące       kierownicze i  samodzielne   stanowiska    pracy   oraz   działy,

4)zasady   obiegu   dokumentów,   rejestracji  oraz   podpisywania  pism,

        5) zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania  skarg  i wniosków,

        6) zasady kontroli wewnętrznej,

        7) zasady  stosowania  przepisów wewnętrznych  dyrektora.

5.Ilekroć  w regulaminie  jest  mowa o:

        1) Bibliotece – oznacza to Miejską Bibliotekę  Publiczną  w Szczytnie,

        2) Radzie  Miejskiej – oznacza to Radę Miejską  w Szczytnie,

        3) Burmistrzu – oznacza  to Burmistrza Miasta  Szczytno,

       4) Dyrektorze – oznacza   to  dyrektora    Miejskiej Biblioteki   Publicznej  w  Szczytnie,

       5) Głównym  księgowym – oznacza   to  głównego  księgowego Miejskiej    Biblioteki  Publicznej  w  Szczytnie,

        6) Filii – oznacza  to filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie,

7)Załatwianie    spraw  –  oznacza    to    każde   działanie     w    ramach   obowiązków   służbowych,   podejmowane   na   podstawie  przepisów prawa  w celu  wykonania  zadań,

        8) Zakresie     czynności  –  oznacza     to    obowiązki     i    uprawnienia wyznaczone     dla     określonego   stanowiska   pracy   i   pracownika    na tym stanowisku.

Rozdział II

Struktura organizacyjna  Biblioteki

 

§  2

1.W   skład    struktury    organizacyjnej    Biblioteki    wchodzą    następujące komórki  organizacyjne:

        1)  Dział  Księgowości,

        2)  Dział Administracji i Obsługi,

        3)  Samodzielne stanowisko d/s gromadzenia  i opracowania zbiorów,

        4)  Dział Udostępniania Zbiorów,

        5)  Oddział  Literatury  Dziecięcej i Młodzieżowej.

2.Strukturę organizacyjną  i  schemat Biblioteki  przedstawia  załącznik Nr 1.

 

§ 3

1.Komórki  organizacyjne  tworzone są na  podstawie  zarządzenia  Dyrektora Biblioteki.

2.Funkcjonowanie komórek  organizacyjnych  wymienionych w § 2 opiera się na     zasadach     służbowego     podporządkowania,    podziału    czynności  i  indywidualnej   odpowiedzialności    kierowników   i   osób   zajmujących samodzielne stanowiska za wykonanie powierzonych zadań.

3.Na  czas nieobecności   kierownika   komórki   organizacyjnej   obowiązany jest on  powierzyć  swoje  zadania   innemu  pracownikowi,  w  uzgodnieniu z   Dyrektorem.      Na    czas    nieobecności      pracownika     zajmującego     samodzielne   stanowisko  pracy,   zastępstwo   wyznacza  Dyrektor.

 

§ 4

Szczegółowe  uregulowania  organizacji   wewnętrznej i pracy poszczególnych  działów  określają regulaminy  zatwierdzone przez Dyrektora  Biblioteki.

 

Rozdział III

Zasady   kierowania   pracą   Biblioteki

 

§ 5

1.Pracą     Biblioteki      kieruje      Dyrektor    na    zasadzie      indywidualnej odpowiedzialności   za    realizację    powierzonych    zadań .

2.Dyrektor    zarządza   Biblioteką   i  reprezentuje  ją   na   zewnątrz.

3.Kompetencje   Dyrektora   określa   statut  Biblioteki.

4.Dyrektor  wykonuje  swoje  funkcje przy  pomocy Głównego księgowego.

5.Zwierzchnikiem   służbowym  Dyrektora  Biblioteki  jest  Burmistrz  Miasta Szczytno.

§ 6

1.Główny księgowy działa w zakresie  spraw powierzonych  przez  Dyrektora i ponosi przed  nim   odpowiedzialność  za ich  realizację.

2.Wykonując    powierzone     obowiązki,    Główny    księgowy      zapewnia prawidłową   i   terminową    realizację   zadań    wynikających   z   zakresu działania Biblioteki.

3.W    czasie    nieobecności   Dyrektora    Biblioteką    kieruje    wyznaczony pracownik,  który ponosi  w tym  czasie   odpowiedzialność   za  całokształt działalności   Biblioteki,   a  w  przypadku    jego   nieobecności  –  Główny księgowy.

Rozdział IV

Podział  zadań  między Dyrektorem Biblioteki  i Głównym księgowym

 

§ 7

1.Dyrektor wykonuje  funkcje  pracodawcy  wobec  pracowników  Biblioteki.

Zawiera  i rozwiązuje  umowy o pracę z pracownikami  oraz podejmuje wszystkie decyzje  w sprawach  osobowych.

 

§ 8

Dyrektor sprawuje nadzór nad:

1.Działem Księgowości,

2.Działem Administracji i Obsługi,

3.Samodzielnym stanowiskiem d/s gromadzenia zbiorów,

4.Działem Udostępniania Zbiorów,

5.Oddziałem Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

 

§ 9

1. Dyrektor    kształtuje   wewnętrzną   strukturę   komórek    organizacyjnych      Biblioteki poprzez  tworzenie, likwidację i przenoszenie  stanowisk  pracy z     jednej komórki do drugiej.

2.Dyrektor   może    łączyć     czynności   bez    zmiany     zakresu    działania poszczególnych    komórek,   jeżeli    nie   spowoduje    to   zmiany    zadań określonych niniejszym  regulaminem.

3.Do   realizacji    określonych   prac  lub  wykonania   zadań  Dyrektor  może powoływać  komisje,  grupy  problemowe,  zespoły  itp.

 

§ 10

Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

1.Organizowanie     pracy     Biblioteki,     koordynowanie    jej    działalności, sprawowanie    bezpośredniego    nadzoru     nad    całokształtem    pracy  w Bibliotece.

2.Zapewnienie      właściwego       dopływu       informacji      merytorycznych   i   finansowych   do   Biblioteki,

3.Występowanie    do    Zarządu    Miasta    w    sprawach    organizacyjnych, finansowych   i   zasad   działania  Biblioteki.

 

§ 11

1.Główny  księgowy  podlega   bezpośrednio  Dyrektorowi  Biblioteki.

2.Kieruje   Działem   Księgowości   i   zapewnia     prawidłową     działalność finansową Biblioteki.

3.Prowadzi rachunkowość Biblioteki zgodnie   z  obowiązującymi przepisami.

4.Opracowuje  i  realizuje  plany  finansowe  Biblioteki.

5.Sporządza  sprawozdania finansowe.

6.Analizuje  całokształt  gospodarki   finansowej  Biblioteki oraz  zabezpiecza środki  finansowe  niezbędne  do jej  funkcjonowania.

7.Kontrasygnuje   umowy    mogące    spowodować   powstanie    zobowiązań finansowych.

8.Współdziała  z  Wydziałem Promocji, Kultury i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta  oraz  Skarbnikiem Miasta  w  sprawach  związanych  z  gospodarką finansową Biblioteki.

9.W celu  realizacji powierzonych zadań  Główny księgowy  ma prawo:

1)żądać   od   kierowników   komórek    organizacyjnych    udzielenia  w formie  ustnej   lub   pisemnej    niezbędnych    informacji  i  wyjaśnień,  jak    również    udostępniania     dokumentów   i  wyliczeń    będących   źródłem    tych   informacji,

2)występować do Dyrektora  Biblioteki  z wnioskami o przeprowadzenie kontroli   określonych    spraw,    które    leżą   w   zakresie    działania Głównego  księgowego,

       3) wnioskować    zmiany   w   budżecie   Biblioteki  w  celu  racjonalnego  dysponowania środkami.

Rozdział V

Podstawowe   zadania  i  zakresy  działania  komórek   organizacyjnych  Biblioteki

 

§ 12

Zadania  i zakres  obowiązków   kierowników działów  i pracowników  zajmujących   samodzielne  stanowiska  pracy

 

1.Kierownik  działu i pracownik samodzielny organizuje  działalność swojej komórki organizacyjnej i jest  za nią  odpowiedzialny.

2.Obowiązki i uprawnienia realizuje  dostępnymi  mu  środkami, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującego prawa.

3.W  zakresie kierowania realizacją zadań należy do niego  w szczególności:

 

1)planowanie i organizowanie pracy,  wynikającej z zakresów działania

podległych   komórek oraz zadań  określonych w planach pracy lub zleconych mu przez przełożonego,

2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań   

            nałożonych na podległe  mu komórki,

3) sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonywanej pracy,

4) udzielanie wskazówek,  wytycznych , poleceń odnośnie form i sposobu    załatwiania spraw i problemów,

5)przygotowywanie  wyczerpujących  danych w sprawach kierowanych

do  konsultacji lub podpisu przełożonego,

6) przedstawianie przełożonemu  informacji  o  problemach  i  potrzebach  związanych    z  realizacją    zadań    i   funkcjonowaniem   podległych    komórek,

7) bezpośrednie wykonywanie zadań   wynikających z własnego  zakresu     czynności lub zleconych przez  przełożonego,

8)opiniowanie merytoryczne  dokumentów finansowych  kierowanych do     księgowości, a dotyczących zadań określonego działu.

4.W  zakresie  spraw  dotyczących  organizacji  i   rozwoju   należy  do  niego w szczególności:

1) opracowywanie programów dotyczących  kierunków  działania i rozwoju,

2)składanie   propozycji   dotyczących   rozwiązania   lub  wprowadzenia zmian w organizacji  działu,

3) wnioskowanie o dokonanie  uzasadnionych zmian w regulaminie,

4) planowanie  i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.

5.W zakresie spraw kadrowych należy  do niego w szczególności:

1) sprawowanie  nadzoru  nad  dyscypliną  pracy i przestrzeganiem  przez   podległych pracowników   obowiązujących  przepisów,

2) wyznaczenie zakresu czynności podległych   pracowników,

3) ustalanie  planów urlopowych wszystkich  pracowników działu,

4) występowanie    z   inicjatywą     wpływającą    na   warunki   pracy   a    zwłaszcza:

              a) awansowania, premiowania,  przyznawania nagród,

              b) ukarania pracownika  w sposób ustalony prawem pracy,

              c) zwalniania pracownika lub zmiany jego warunków pracy i płacy,

       5) przysposabianie     nowych    pracowników   do   objęcia    określonych   stanowisk pracy.

§ 13

Dział   Księgowości

 

Dział  Księgowości   realizuje  zadania  określone  dla  głównego księgowego, a ponadto:      

 

     1) organizuje przyjmowanie, obieg i kontrolę dokumentów finansowych,

2)planuje i nadzoruje wszelkie  rozliczenia finansowe,

3)organizuje,  uczestniczy i  rozlicza inwentaryzację   majątku Biblioteki,

4)dokonuje  wszelkich   operacji    rachunkowych   i  kasowych   zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

5)prowadzi egzekucję należności dłużników Biblioteki,

6)opracowuje projekty wydatków budżetowych Biblioteki,

7)sporządza okresowe sprawozdania finansowe,

8)księguje i gromadzi dokumenty finansowe,

9)dokonuje  operacji kasowych  zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

10)sporządza listy wynagrodzeń ,

11)dokonuje potrąceń finansowych zgodnie z przepisami,

12)oblicza potrącenia chorobowe i rodzinne,

13)rozlicza ubezpieczenia,

14)prowadzi ewidencję umów i zleceń,

15)prowadzi kartoteki imienne wynagrodzeń i innych wypłat,

16)wydaje zaświadczenia o wysokości zarobków,

17)rozlicza   kwitariusze   przychodowe   działów,  oddziałów   ( kary  za przetrzymywanie książek, opłaty za zagubione),

18)ubezpiecza majątek.

§ 14

Dział Administracji i Obsługi

Do    zadań   Działu    należy    zapewnianie    prawidłowej     organizacji

i funkcjonowania  Biblioteki,  a  w   szczególności:

 

1.Obsługa sekretariatu:

1)prowadzenie korespondencji,

2)prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

3)zaopatrywanie komórek  organizacyjnych Biblioteki i samodzielnych stanowisk pracy w materiały niezbędne do wykonywania zadań,

4)planowanie i realizacja zakupu sprzętu bibliotecznego i materiałów,

5)organizowanie   transportu  i  dostaw   zamówionego    sprzętu,  urządzeń i materiałów,

6)gospodarowanie  materiałami  biurowymi  oraz  rozliczanie ich  rozchodu,

7)współpraca   z   księgowością   przy  sporządzaniu   list   zakupów  i   ich rozliczaniu,

8)obsługa komputera, kserokopiarki, telefonów, itp.

9)załatwianie spraw  dotyczących  wykonawstwa i dostarczania  komórkom organizacyjnym  Biblioteki  pieczątek,  szyldów  i  tablic  informacyjnych oraz ich aktualizacja,

10)prowadzenie  ewidencji i wystawianie delegacji służbowych.

2.Prowadzenie spraw kadrowych:

      1) prowadzenie  obsługi    spraw   osobowych    pracowników    Biblioteki   i  informowanie  na  bieżąco pracowników i Dyrektora o  uprawnieniach wynikających ze stosunku pracy,

  2) kierowanie pracą i prowadzenie dokumentacji  pracy  personelu obsługi,

  3) kontrolowanie przestrzegania przez  pracowników Biblioteki regulaminu  pracy,     regulaminu     organizacyjnego   oraz    zarządzeń     Dyrektora   dotyczących   spraw,

  4) informowanie  Dyrektora  na   bieżąco   o   stwierdzonych  naruszeniach dyscypliny   pracy  i  zdarzeniach   związanych    ze   stosunkiem   pracy,  prowadzenie  i  załatwianie zgodnie  z  regulaminem spraw  związanych z   dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   i   współdziałanie  w   tym   zakresie  z   przedstawicielami  zakładowych   organizacji związkowych.

3.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i  higienę pracy:

  1) prowadzenie  postępowania i dokumentacji w sprawach wypadków przy   pracy,  w  drodze  do  pracy   i z  pracy  do domu oraz ustalanie zakresu  świadczeń z tego tytułu,

 2) informowanie     Dyrektora   Biblioteki  o   obowiązujących    przepisach  dotyczących    bhp   i  ppoż.    odnoszących   się   do   warunków   pracy  Biblioteki,

3)sygnalizowanie   Dyrektorowi   wszelkich   spostrzeżeń   wiążących  się z  naruszaniem przepisów bhp  i  ppoż.  oraz  związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu spraw obronnych,

4)współpraca z policją,  strażą  miejską  i  innymi  służbami  porządkowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania zadań Biblioteki,

5)dbanie o stan sanitarny i higieniczny stanowisk pracy,

6)prowadzenie i załatwianie spraw  związanych  z  okresowymi, wstępnymi i kontrolnymi  badaniami zdrowotnymi pracowników.

4.Eksploatacja budynku i urządzeń  Biblioteki:

 1) dbanie o właściwą eksploatację budynku, pomieszczeń i urządzeń   

      Biblioteki,

  2) prowadzenie zadań inwenstycyjno-remontowych.

 

§ 15

Samodzielne stanowisko d/s gromadzenia i opracowania zbiorów

1.Do zakresu działania należy:

 1)  gromadzenie wydawnictw ciągłych, zwartych i specjalnych do  komórek     organizacyjnych Biblioteki,

 2)  planowanie jakościowe i ilościowe zakupu książek,

 3)  orientacja    w    bieżących     materiałach     informacyjnych   o    rynku   księgarskim  i wydawniczym,

4) gromadzenie   i  realizowanie    dezyderatów    kierowników     działów,

oddziałów,

5)  okresowe   kontrole  zbiorów  ( skontrum )  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami,

6)  systematyczne    i    bezzwłoczne   przekazywanie   nowych   książek do   działów i filii Biblioteki,

7)  opracowywanie   formalne   i   rzeczowe     materiałów     wpływających     do Biblioteki,

8)  prowadzenie inwentarzy książek i czasopism,

9)   melioracja  katalogów,

10)  reklasyfikacja zbiorów,

11)  wykonywanie   prac   w   zakresie   ewidencji   i   opracowania    

    zbiorów oraz selekcji,

12)  prowadzenie  sumarycznej  ewidencji   wpływów   i ubytków  

    wszystkich działów,

13)  dokonywanie   zmian   w    katalogu     centralnym,     powodowanych  dopływem  nowości   i  ubytkami  w  zbiorach,

14)  przygotowywanie   materiałów   dotyczących   zbiorów,  niezbędnych

   do sporządzenia  rocznej  statystyki  dla  potrzeb  GUS oraz innych,

15)  organizacja  sprawnego systemu  i  warsztatu pomocniczego zakupu  

           zbiorów,

16)   współpraca      z    księgarniami,      hurtowaniami,       antykwariatami,    bibliotekami     i   innymi     instytucjami    w   zakresie    gromadzenia      i  opracowania zbiorów.

 

§ 16

Dział Udostępniania Zbiorów

 

Dział Udostępniania Zbiorów pracuje w oparciu o regulamin pracy i regulamin   udostępniania zatwierdzonych  przez Dyrektora.

 

Do zakresu  działania Działu Udostępniania Zbiorów należy:

1.Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz, a w związku z tym:

1)organizowanie  codziennych dyżurów w czytelni i wypożyczalni,

2)wypożyczanie zbiorów do domu,

3)prezencyjne udostępnianie zbiorów,

4)rejestrowanie czytelników i usług,

5)przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z ustalonymi zasadami.

2.Gromadzenie i przechowywanie zbiorów przez:

 1) składnie   dezyderatów    do    specjalisty d/s gromadzenia i opracowania      zbiorów,

 2) przyjmowanie    i     techniczne     przysposabianie   zbiorów     nowych    i  zwróconych przez czytelników,

3) systematyczne      kontrolowanie     prawidłowego   układu  zbiorów   na   półkach  oraz selekcja zbiorów tzn. :

        a)  wycofywanie zbiorów niepoczytnych i zdezaktualizowanych,

        b)  wybieranie zbiorów zniszczonych do oprawy i przekazania na

             makulaturę.

  4) bieżąca naprawa zbiorów,

  5) nadzorowanie kompletności zbiorów,

  6) okresowe  kontrole  zbiorów   (skontrum)   zgodnie   z   obowiązującymi  przepisami.

3.Egzekwowanie zwrotów książek od czytelników przez:

  1) wysyłanie upomnień,

  2) przyjmowanie   kar   pieniężnych   za   przetrzymywanie książek lub ich  zagubienie oraz przygotowywanie  rozliczeń dla Księgowości.

4.Prowadzenie katalogów zbiorów.

5.Przygotowywanie i przekazywanie czasopism do oprawy.

6.Inicjowanie   nowych   form   pracy,   praca  z  czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

7.Przygotowywanie wystaw.

8.Doskonalenie zawodowe pracowników.

9.Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych.

10.Prowadzenie sprawozdawczości.

11.Udział w realizacji komputeryzacji Biblioteki.

 

§ 17

Odział   Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej  oraz  filie  biblioteczne

Do  zakresu ich działania należy:

1.Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz, a w związku z tym:

    1)  organizowanie  codziennych dyżurów w czytelni i wypożyczalni,

2)wypożyczanie zbiorów do domu,

3)prezencyjne udostępnianie zbiorów,

    4)  rejestrowanie czytelników i usług,

    5)  przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z ustalonymi zasadami.

2. Gromadzenie i przechowywanie zbiorów przez:

 1) składnie dezyderatów do  specjalisty  d/s gromadzenia i opracowywania   zbiorów,

 2) przyjmowanie i techniczne przysposabianie zbiorów nowych i   

     zwróconych przez czytelników,

 3) systematyczne kontrolowanie prawidłowego układu zbiorów na półkach  oraz selekcja zbiorów tzn. :

        a)  wycofywanie zbiorów niepoczytnych i zdezaktualizowanych,

        b)  wybieranie  zbiorów   zniszczonych  do  oprawy  i  przekazania   na     makulaturę.

  4) bieżąca naprawa zbiorów,

  5) nadzorowanie kompletności zbiorów,

  6) okresowe   kontrole   zbiorów   (skontrum)   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

3.  Egzekwowanie zwrotów książek od czytelników przez:

  1) wysyłanie upomnień,

  2) przyjmowanie  kar  pieniężnych  za   przetrzymywanie  książek  lub  ich zagubienie oraz przygotowywanie  rozliczeń dla Księgowości.

4.Prowadzenie katalogów zbiorów.

5. Przygotowywanie i przekazywanie czasopism do oprawy.

6.Inicjowanie  nowych  form   pracy,   praca  z  czytelnikiem   indywidualnym  i   zbiorowym.

7. Przygotowywanie wystaw.

8.  Doskonalenie zawodowe pracowników.

9.Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych.

10. Prowadzenie sprawozdawczości.

11.Udział w realizacji komputeryzacji Biblioteki.

 

Rozdział VI

Zasady obiegu  dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism

 

§ 18

1.Umowy  oraz  inne  dokumenty  zawierające  oświadczenie  woli  w imieniu Biblioteki podpisuje Dyrektor.

2.Umowy   oraz   inne  dokumenty,   które   mogą    spowodować    powstanie zobowiązań   finansowych   kontrasygnuje  Główny  księgowy.

3.Dyrektor ponadto podpisuje:

    1) dokumenty związane  ze  stosunkiem  pracy  pracowników  Biblioteki,

    2) odpowiedzi na skargi i wnioski,

3) zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych

             kompetencji.

§ 19

W granicach indywidualnego pisemnego  upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz   pisma    mogą    podpisywać    kierownicy    komórek    organizacyjnych  Biblioteki.

§ 20

Wewnętrzną       korespondencję   o   charakterze      informacyjnym    między komórkami    Biblioteki     mogą    podpisywać    pracownicy    na    podstawie upoważnienia   Dyrektora.

§ 21

Przygotowanie   zgodnie  z   zasadami   instrukcji    kancelaryjnej,   czystopisy pism  i   innych   opracowań   wraz   z   całością   akt,    załatwiający    sprawy pracownicy,     przekładają  do   podpisu   swoim  bezpośrednim  przełożonym  również  wówczas,   gdy  wymagany   jest  podpis  Dyrektora.

§ 22

Zasady    podpisywania   dokumentów     finansowo - księgowych     reguluje instrukcja  opracowana  przez  Głównego   Księgowego.

 

§ 23

Obieg  korespondencji  określa  instrukcja  kancelaryjna  dla  organów   gminy  i związków  międzygminnych     stanowiąca     załącznik   do    rozporządzenia  Prezesa     Rady    Ministrów    z    dnia   22   grudnia    1999 r.   w      sprawie     instrukcji   kancelaryjnej  dla   organów  gminy  i  związków  międzygminnych   (Dz. U.  Nr 112,   poz. 1319).

 

§ 24

Całokształt       spraw     związanych     z    przyjmowaniem,    rejestrowaniem, kolportowaniem    przychodzącej   i    wychodzącej   korespondencji  do   ( z )  Biblioteki należy  do referenta   d/s   administracyjno - gospodarczych,    który ponosi  bezpośrednią  odpowiedzialność  za  ich   właściwe  prowadzenie.

 

§ 25

Komórki   organizacyjne   Biblioteki   prowadzą   rejestr   wpływu  i   sposobu załatwiania  korespondencji  dotyczącej  zakresu  ich  działania.

 

Rozdział VII

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania

i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 26

Dyrektor   przyjmuje  interesantów  w sprawach  skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy.

 

§ 27

Dyrektor  przyjmuje  oraz  rozpatruje  skargi  i  wnioski  w  sprawach, których dotychczasowy  sposób  załatwiania  budzi  zastrzeżenia.

 

 

§ 28

Odpowiedzi  na  skargi  i  wnioski  podpisuje Dyrektor.

 

 

§ 29

Skarga  nie może być  przekazana do załatwiania komórce  organizacyjnej  lub pracownikowi,  jeżeli   zawarte  w  niej    zarzuty   dotyczą   ich   działalności.

Pracownicy  lub  jednostki  organizacyjne,  których działalności dotyczy skarg, mają  obowiązek   udostępnienia   wszelkich   danych    osobie   sprawdzającej zasadność tej skargi.

 

§ 30

Zgłaszających    się   do   Dyrektora   w   sprawach   skarg  i   wniosków  oraz pisma  dotyczące   tych   zagadnień    rejestruje   referent  d/s administracyjno-gospodarczych  w  odrębnym  rejestrze.

 

§ 31

Przy  rozpatrywaniu  i  załatwianiu  skarg  i  wniosków   stosuje   się    Kodeks Postępowania  Administracyjnego,     Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia 8 stycznia  2002r.    w sprawie  organizacji    przyjmowania  i  rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5 poz. 46 ).

 

Rozdział VIII

Zasady kontroli wewnętrznej

 

§ 32

1.Kontrolę wewnętrzną sprawują:

- Dyrektor

- Główny Księgowy

- kierownicy działów

2.Kontrole  wewnętrzne  planowane  i  doraźne,   przeprowadzane   są  w celu sprawdzenia:

 1) prawidłowości    wykonywania   zadań   przez   poszczególne    komórki   Biblioteki i pracowników,

2) zgodności    załatwiania   spraw   z   obowiązującymi  przepisami  prawa,statutem  Biblioteki  i  regulaminami  wewnętrznymi,

3) przestrzeganie   zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych  osobowych.

3.Stosuje  się  zasady  łączenia   każdej   kontroli   z   bieżącym   instruktażem dla  pracowników  kontrolowanej  komórki.

4.Kontrole   planowane    przeprowadzane   są   zgodnie   z   planem   kontroli opracowanym     przez   osoby   upoważnione   do   ich     przeprowadzania,

zatwierdzonym   każdego    roku   przez   Dyrektora  Biblioteki.

5.Dyrektor zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Biblioteki, określając przedmiot i zakres kontroli.

6.Kontrole zewnętrzne prowadzone  przez upoważnione  organy odnotowywane są w księdze  kontroli prowadzonej przez referenta d/s administracyjno-gospodarczych po uprzednim zgłoszeniu kontroli i okazaniu upoważnienia Dyrektorowi Biblioteki.

 

 

Rozdział  IX

Przepisy wewnętrzne Dyrektora

 

§ 33

Dyrektor wydaje przepisy wewnętrzne w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania  działalności podległych komórek organizacyjnych.

 

§ 34

Projekty   przepisów     wewnętrznych    opracowują      kierownicy    Działów

 i   przedkładają   do   zatwierdzenia  Dyrektorowi.

 

§ 35

 

Zarządzenia,  pisma, instrukcje otrzymują adresaci  niezwłocznie po ich podpisaniu. Odpowiedzialnymi za ich rozesłanie są jednostki  organizacyjne, w których  opracowany był projekt.

§ 36

Referent d/s administracyjno-gospodarczych kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji Dyrektora i prowadzi ich ewidencję.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§ 37

Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach pracy.

 

§ 38

Sprawy nie wymienione w zakresie działania poszczególnych  jednostek organizacyjnych, są  przydzielane  przez Dyrektora do załatwienia komórce, której zakres działania jest najbardziej  zbliżony do charakteru danej sprawy.

 

§ 39

Sprawy związane z  ochroną danych  osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz zarządzenia i instrukcje Dyrektora Biblioteki wydane w tej sprawie.

 

§ 40

1.Zmiany w Regulaminie mogą być  dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2.Regulamin organizacyjny wchodzi  w życie z dniem   13.05.2002r.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Ogonowska
(2015-07-06 12:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Ogonowska
(2020-06-12 11:00:10)
 
 
ilość odwiedzin: 67301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X